Algemene voorwaarden en Privacyverklaring2018-05-28T19:35:04+00:00

Algemene voorwaarden en Privacyverklaring voor dienstverlening Opruimcoach Groene Hart

Algemene Voorwaarden

 1. TOEPASSING
  Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Opruimcoach Groene Hart en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGINGEN IN GEGEVENS OPDRACHTEN
  a. Allereerst vindt een oriënterend gesprek plaats van ± 1 uur dan wordt een vrijblijvende offerte gedaan, welke vervalt na 1 maand tenzij anders aangegeven.
  b. Offertes zijn gebaseerd op de bij Opruimcoach Groene Hart beschikbare informatie.
  c. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of opdrachtbevestiging door Opruimcoach Groene Hart is ontvangen en geaccepteerd.
  d. Indien de opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in de opdracht, welke tot de overeenkomst heeft geleid, kunnen deze zowel schriftelijk als mondeling worden voorgesteld. Aanvaarding van wijzigingen in bestaande opdrachten is slechts rechtsgeldig, indien deze schriftelijk is geschied.
  e. In de schriftelijke aanvaarding van de opdracht door Opruimcoach Groene Hart dient te worden vermeld of – en zo ja in hoeverre – een opdracht aan een bepaald tijdsbestek is gebonden.
 3. GEGEVENS VERSTREKKEN DOOR OPDRACHTGEVER
  a. De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht te verlenen en Opruimcoach Groene Hart al datgene wat daartoe benodigd is ter beschikking te stellen.
 4. WIJZE VAN UITVOERING OPDRACHT
  a. Opruimcoach Groene Hart bepaalt de wijze waarop haar inziens de opdracht dient te worden uitgevoerd. Zij heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever van tevoren in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering vorm wordt gegeven.
  b. Het tijdsbestek waarbinnen de opdracht zal worden vervuld, zal in overleg worden overeengekomen.
 5. GEHEIMHOUDING
  a. Opruimcoach Groene Hart is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die haar door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Opruimcoach Groene Hart verbindt zich aan de ethische code zoals voorgeschreven door de NBPO (Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers)
  b. In geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als voor de samenleving of bepaalde personen behoudt Opruimcoach Groene Hart zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen.
 6. DECLARATIEBEDRAG EN KOSTEN
  a. Alle tarieven zijn voor particulieren inclusief btw en voor bedrijven exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd.
  b. Het bedrag aan vergoeding dat in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Opruimcoach Groene Hart.
  c. Werkzaamheden zullen op basis van het aantal gewerkte uren tegen de overeengekomen tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij Opruimcoach Groene Hart gebruikelijke methoden.
  d. Opruimcoach Groene Hart zal aan het einde van iedere maand (tenzij anders overeengekomen) aan opdrachtgever een declaratie voor de in die maand verrichte werkzaamheden doen toekomen.
 7. BETALINGSVOORWAARDEN
  a. Betalingen inclusief btw dienen te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie, contant of op een op de factuur aangegeven bankrekening.
  b. Bij niet-tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Indien Opruimcoach Groene Hart haar vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd.
 8. AANSPRAKELIJKHEID
  a. Opruimcoach Groene Hart heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Hieronder wordt verstaan dat zij zich te allen tijde maximaal zal inspannen om te werken binnen de grenzen van haar competentie.
  b. Opruimcoach Groene Hart is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Opruimcoach Groene Hart. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
  c. Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij Opruimcoach Groene Hart heeft gemeld.
  d. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Opruimcoach Groene Hart of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Opruimcoach Groene Hart afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat zij in verband met die verzekering draagt.
  e. Elke aansprakelijkheid van Opruimcoach Groene Hart voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
 9. DUUR EN BEËINDIGING
  a. Een overeenkomst voor een organizing- of coachingstraject kan na onderling overleg door partijen op ieder gewenst moment worden beëindigd of indien gewenst worden verlengd.
  b. Opruimcoach Groene Hart heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.
  c. Als één der partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigde partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.
 10. TEKORTKOMINGEN – AFSPRAKEN VERZETTEN
  a. Opruimcoach Groene Hart behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of een dierbare, waardoor zij haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
  b. Opruimcoach Groene Hart behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten in het geval cursussen en trainingen voor haar op het gebied van organizing, coaching en persoonlijke groei.
  c. Opdrachtgever kan tot 48 uur voor aanvang van de afspraak deze kosteloos afzeggen of verplaatsen. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is Opruimcoach Groene Hart gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken in rekening te brengen. Indien opdrachtgever niet aanwezig is voor de geplande afspraak worden dezelfde tarieven gehanteerd.
 11. EIGENDOMSVOORBEHOUD
  a. Alle door Opruimcoach Groene Hart geleverde en uitgeleende zaken blijven tot aan volledige voldoening van alle vorderingen eigendom van haar. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
  b. Bij niet betaling heeft Opruimcoach Groene Hart het recht reeds afgeleverde goederen bij de opdrachtgever terug te halen. Opdrachtgever dient daartoe medewerking te verlenen.
  c. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Opruimcoach Groene Hart zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
  d. De opdrachtgever verplicht zich optimaal zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan Opruimcoach Groene Hart. In geval van beschadigingen toegebracht door opdrachtgever zal Opruimcoach Groene Hart deze verhalen op opdrachtgever.
 12. TOEPASSELIJK RECHT
  Op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en daaruit voortspruitende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van de het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

Privacyverklaring

Vivian Hessels, handelend onder de naam Opruimcoach Groene Hart, gevestigd aan Schumanlaan 23 3446 HE Woerden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: 

Vivian Hessels 

Schumanlaan 23 

3446 HE Woerden 

0680153175 

vivian@opruimcoachgroenehart.nl

www.opruimcoachgroenehart.nl

Persoonsgegevens die Opruimcoach Groene Hart verwerkt

Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik binnen Opruimcoach Groene Hart verwerk:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Opruimcoach Groene Hart verwerkt

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Opruimcoach Groene Hart persoonsgegevens verwerkt

Ik verwerk persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren. 
 • Als ik hier wettelijk verplicht toe ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang Opruimcoach Groene Hart persoonsgegevens bewaart

Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor bovengenoemde persoonsgegevens:

– Verkregen t.b.v. mijn dienstverlening: 7 jaar (reden: wettelijke bewaartermijn).

– Verkregen via mijn website: gebruik ik om eenmalig contact op te nemen, en verwijder ik daarna.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Opruimcoach Groene Hart gebruikt

Ik gebruik Google Analytics om websitebezoek te meten. Bewaartermijn: 2 jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Opruimcoach Groene Hart en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waar ik over beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar vivian@opruimcoachgroenehart.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Opruimcoach Groene Hart persoonsgegevens beveiligt

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij op via vivian@opruimcoachgroenehart.nl

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 28 mei 2018

Opruimcoach Groene Hart behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. Opruimcoach Groene Hart raadt je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.